Har du patienter som lider av frekventa migränanfall?

Om de har huvudvärk minst 15 dagar per månad, och minst 8 avv dessa är migrän, har de möjligheten att delta i en klinisk studie av ett studieläkemedel.

Många patienter som lider av kroniska migränanfall fortsätter att vara frustrerade av de behandlingar som finns. Det finns smärtstillande läkemedel, men de flesta patienter har svårt att hitta ett effektivt medel som hörhindrar migränattacker, då nuvarande alternativ ofta inte är effektiva eller kan orsaka biverkningar eller andra hälsoproblem.

Därför genomför läkare nu en klinisk studie för att lära sig mer om ett nytt läkemedel som kan fungera som en profylax mot migränattacker. De utvärderar säkerheten och effektiviteten hos AMG334, ett studieläkemedel som injuceras subkutant varje månad.

Om du har en patient som lider av migrän och upplever huvudvärk minst 15 dagar i månaden, av vilka minst 8 dagar är migrändagar, hoppas vi att du vill läsa mer om den här studien.

Om det nya läkemedelet

Mot bakgrund av den brist på effektivitet, de biverkningar och andra hälsoproblem som många patienter med kronisk migrän upplever vid användning av tillgängliga migränmediciner, är det viktigt att genomföra studier inom detta område. I den här studien ska läkarna jämföra två olika doser avv AMG334 med placebo för att lära sig mer om läkemedlets potentiella förmåga att hörhindra migränanfall.

Studieresultaten ger ökade kunskaper om AMG334 och om det kanske kan användas som en effektiv behandling av de som lider av återkommande migränanfall.

Kvalificering

För att kunna delta i studien måste man:

 • vara mellan 18 och 60 år
 • ha haft huvudvärk minst 15 dagar per månad, med minst 8 migrändagar, i minst 3 månader före studien.
 • uppfylla övriga kriterier

Kvalificerade deltagare kommer att erbjudas läkarbesök, provtagning och den medicinering som behövs för studien. Ersättning för tid och resor kan betalas till patienten som kvalificerar.

Översikt av studien

Deltagare som kvalificerar kommer at randomiseras för attt varje månad få en subkutan injektion med placebo eller AMG334 under 12 veckor - dvs totalt 3 injektioner.

Studien ska pågå i upp till 31 veckor, och inkluderar screening, baslinje, injektion av studieläkemedlet samt ett uppföljningsbesök.

Utöver injektionen av studieläkemedlet görs hälso- och statusutvärderingar av deltagarna genom studierelaterade provtagningar och undersökningar. Exempel på dessa provtagningar och undersökningar är:

 • Läkarundersökningar
 • Mätningar av vitala tecken
 • Blod- och urinprover
 • Elektrokardiogram
 • Columbia-bedömning av självmordsbenägenhet (C-SSRS)
 • Beck Depressionsundersökning II (BDI-II)
 • Genomgång av elektronisk studiedagbok (e-dagbok)*
 • Granskning av pågående och tidigare medicinering
 • Genomgång av biverkningar

* Deltagarna blir ombedda att föra noggranna anteckningar med studierelaterad information i en e-dagbok varje dag medan studien pågår.

Studieanledning:

Många patienter som upplever kroniska migränanfall har för närvarande inte möjlighet att hitta ett läkemedel som fungerar som profylax mot migränanfall. Dessa patienter upplever fysiska och psykiska migränbesvär som drastiskt kan påverka deras livskvalitet. Därför finns det ett behov av kliniska studier som undersöker studieläkemedel som kan ha förmågan att förhindra migränanfall.

Resultaten av denna klinisk studie kommer att ge mer information om studieläkemedlet AMG334, och hjälper arbetet inom forskningen om migrän.

För att remittera en patient eller få mer information om denna studie, kontakta:

S3 Clinical Research Centers, på tel 08-580 80 333